《uedbet官网西甲菩萨本愿经》生字注音
2006年06月19日16:05文章来源:uedbet官网西甲莲社作者:佚名访问次数:25091 字体: 繁體

《uedbet官网西甲菩萨本愿经》生字注音


                  忉利天宫神通品第一

 原 字  (简化字)      原       句      标准注音  同音字       备注
   忉           一时佛在☆利天为母说法   dāo       刀       不读“涛”
   爾     尔          ☆时               ěr        耳
   诃              大菩萨摩☆萨          hē        荷(阴平)不读“可”
  讚歎   赞叹     ☆☆释迦牟尼佛         zàntàn    暂炭
   迦             赞叹释☆牟尼佛         jiā       加
   牟             赞叹释迦☆尼佛         móu       谋
   濁     浊       能于五☆恶世          zhuó      啄
   樂     乐         知苦☆法            yào       要     在此读“要”音
   遣                各☆侍者            qiǎn      浅
   侍                各遣☆者            shì       市
  *般若            大☆☆光明云          bōrě      波惹
   昧              大三☆光明云          mèi       妹
   檀               ☆波罗密音           tán       谈
   羼              ☆提波罗密音          chàn      忏
   毗             ☆离耶波罗密音         pí        皮
   耶             毗离☆波罗密音         yé        爷
   娑                ☆婆世界            suō       缩         不读“沙”
   燄     焰         须☆摩天            yàn       燕         不读“炎”
   兜                ☆率陀天            dōu       斗(阴平)
   率                兜☆陀天            shuài     帅
   梵                 ☆众天             fàn       饭
   徧     遍          ☆净天             biàn      变         不读“片”
   醯               摩☆首罗天           xī        西
   晝     昼         ☆神夜神            zhòu      咒         不读“画”
   噉     啖         ☆血鬼王            dàn       旦         不读“敢”
   攝     摄         ☆毒鬼王            shè       设
   殊       佛告文☆师利法王子菩萨摩诃萨 shū       书
   觀     观      汝☆是一切诸佛菩萨     guān      官
   猶     犹         ☆不尽数            yóu       由
   盡     尽         犹不☆数            jìn       近
   證     证         ☆无碍智            zhèng     政
   礙     碍         证无☆智            ài        爱
   懷     怀         必☆疑惑            huái      淮
   興     兴         未免☆谤            xīng      星
   谤                未免兴☆            bàng      磅
   叢     丛         草木☆林            cóng      从
   塵     尘         山石微☆            chén      陈
   瞻                 或☆礼             zhān      占
   鏤     镂         彩画刻☆            lòu       漏
   塑                ☆漆形像            sù        素
   堕               永不☆恶道           duò       舵
   奮     奋    师子☆迅具足万行如来     fèn       份
   *那            ☆由他不可说劫         nuó       糯(阳平)  不读“拿”
   祇                阿僧☆劫            qí        奇          不读“只”  
   儻     傥         ☆来问佛            tǎng      倘          不读“党”
   戀     恋         瞻☆如来            liàn      练
  憂慮    忧虑       宽我☆☆            yōulǜ     优律
   擧     举         ☆身自扑            jǔ        矩
   撲     扑         举身自☆            pū        铺
   蘇     苏         良久方☆            sū        速
   愍                愿佛慈☆            mǐn       敏
   沸                其水涌☆            fèi       肺
   獸     兽         多诸恶☆            shòu      寿
   攫                复自搏☆            jué       觉
   懼     惧   以念佛力故,自然无☆      jù        具    
   稽                ☆首来迎            qǐ        起       此处不读“鸡”
   嗣            无人继☆为作功德        sì        寺
   據     据     各☆本业所感地狱        jù        锯
   譏     讥         ☆毁三宝            jī        机
   讫                俱同生☆            qì        气
   尋     寻         ☆如梦归            xún       旬
   弘                立☆誓愿            hóng      红
       
      分身集会品第二

   耨            阿☆多罗三藐三菩提      nòu      “奴豆切”
   藐            阿耨多罗三☆三菩提      miǎo      秒           不读“貌”
   踴躍  踊跃        心怀☆☆            yǒngyuè   永月
   钝             或有暗☆久化方归       dùn       盾
   宰               或现☆辅身           zǎi       载
   優     优       ☆婆塞优婆夷          yōu       优
   塞                 优婆☆             sè        色
   夷                 优婆☆             yí        姨
   涕                ☆泪哀恋            tì        替
   淚     泪         涕☆哀恋            leì       类
   涅槃              至☆☆乐            nièpán    聂盘
   渧                一毛一☆            dī        低


      观众生业缘品第三

   麤     粗     唯愿听受,我☆说之      cū        粗
   玷                ☆污僧尼            diàn      店      不读“占zhan”
   伽                或☆蓝内            qié       茄
   恣                ☆行淫欲            zì        子(去声)
   淫                恣行☆欲            yín       寅
   僞     伪         ☆作沙门            wěi       伟
   诳                欺☆白衣            kuáng     狂
   竊     窃     偷☆常住财物谷米        qiè       切
   榖     谷     偷窃常住财物☆米        gǔ        古
   帀     匝     其狱城周☆八万余里      zā        扎      不读“币bi”
   徹     彻         上火☆下            chè       撤
   拽            手复铜爪拖☆罪人        yè        叶
   執     执     复有夜*☆大铁戟        zhí       职
   戟            复有夜*执大铁☆        jǐ        己
   鷹     鹰     复有铁☆啖罪人目        yīng      英
   啗     啖     复有铁鹰☆罪人目        dàn       旦
   繳            复有铁蛇☆罪人颈        jiǎo      叫(上)有些版本用“绞”
   剉                抽肠☆斩            cuò       错
   烊                ☆铜灌口            yáng      洋
   纏     缠         热铁☆身            chán      禅
   辗            他方坏时☆转相寄        zhǎn      展
   碓                ☆磨锯凿            duì       对      不读“锥zhui”
   鑿     凿         碓磨锯☆            záo       早(阳平)亦可读“做”
   斫                剉☆镬汤            zhuó      浊
   镬                剉斫☆汤            huò       或
   網     网         铁☆铁绳            wǎng      往
   繩     绳         铁网铁☆            shéng     剩(阳平)
   驢     驴         铁☆铁马            lǘ        榈
   络                生革☆首            luò       洛
   澆     浇         热铁☆身            jiāo      教
   羌                ☆胡夷狄            qiāng     枪      不读“姜jiang”
   狄                羌胡夷☆            dí        笛
   賤     *         老幼贵☆            jiàn      见
   緜     绵     以此连☆故称无间        mián      棉        
   愁            ☆忧合掌顶礼而退        chóu      绸


      阎浮众生业感品第四

   囑     嘱      我今又蒙佛付☆         zhǔ       主
   鄰     邻      与一☆国王为友         lín       林
   饒     饶      ☆益众生               ráo       绕(阳平)
   鼈     鳖      唯好食啖鱼☆之属       biē       憋
   纔     才      ☆觉饥寒,即当言说     cái       财
   哽咽           ☆☆悲啼               gěngyè    梗业
   勸     劝      ☆令一弹指间           quàn      券
   彈     弹      劝令一☆指间           tán       谈
   樂     乐      愿☆欲闻               yào       要        
   殃             说宿☆短命报           yāng      央
   眷             说☆属斗诤报           juàn      卷(去)
   鬬     斗      说眷属☆诤报           dòu       豆
   諍     诤      说眷属斗☆报           zhèng     政
   瞋     嗔      若遇☆恚者             chēn      衬(阴平)
   恚             若遇瞋☆者             huì       会
   醜     丑      说☆陋癃残报           chǒu      臭(上)
   陋             说丑☆癃残报           lòu       漏
   癃             说丑陋☆残报           lóng      龙
   悭     悭      若遇☆吝者             qiān      千      不读“坚jian”
   悋     吝      若遇悭☆者             lìn       淋
   畋             若遇☆猎恣情者         tián      田
   獵     猎      若遇畋☆恣情者         liè       列      不读“腊la”
   悖             若遇☆逆父母者         bèi       贝      不读“脖bo”
   撻     挞      说返生鞭☆现受报       tà        榻      不读“达da”
   雛     雏      若遇网捕生☆者         chú       除      不读“邹zou”
   瘖     喑      说盲聋☆哑报           yīn       阴
   瘂     哑      说盲聋喑☆报           yǎ        雅
   誣     诬      若遇污梵☆僧者         wū        污
   遞     递      说轮回☆偿报           dì        弟       不读“涕ti”
   償     偿      说轮回递☆报           cháng     常       不读“赏shang”
   斎     斋      若遇破戒犯☆者         zhāi      债(阴平)不读“齐qi”
   禽             说☆兽饥饿报           qín       琴
   闕     阙      说所求☆绝报           quē       缺
   亂     乱      若遇两舌斗☆者         luàn      乱

                 地狱名号品第五

   邃            其山黑☆无日月光        suì       岁  
   鈇            复有地狱名曰铁☆        fū        夫        不读“铁”
   纖     纤     死后有报☆毫受之        xiān      先        不读“千”
   歧            ☆路各别                qí        其        不读“支”
   縱     纵     ☆然相逢                zòng      粽
   □鑗  蒺藜    或有地狱纯飞☆☆钅      jílí   及梨 “□”为左“钅”右“疾”
   攢     攒     或有地狱多☆火枪        cuán      窜(阳平)不读“赞”
   撞            或有地狱唯☆胸背        zhuáng    壮       也可读“床”
   駆     驱     或有地狱☆逐铁狗        qū        区
   骡            或有地狱尽驾铁☆        luó       萝

                 如来名号品第六

   慕            作礼者恋☆者            mù        目
   膠     胶     或土石☆漆              jiāo      交
   繒綵  缯彩    衣服☆☆                zēngcǎi   增采
   幢旛          ☆☆钱宝物等供养        chuángfān 床翻    “幢”不读“童”
   頃     顷     食☆之间                qǐng      请         不读“项”
   輒     辄     不令恶事☆闻其耳        zhé       哲
   橫            何况亲受诸☆            hèng      恒(去)
   魘寐  魇寐    或多☆☆共鬼神游        yǎnmèi    演妹
   尫瘵  尪瘵    日月岁深转复☆☆        wāngzhài  汪债    后者不读“祭”
   慘悽  惨凄    眠中叫苦☆☆不乐者      cǎnqī     参(上)妻
   癒     愈     或不得☆                yù        雨
   乃            ☆至一念赞叹是经        nǎi       奶
   偈            或一☆一句者            jì        技
   跪            胡☆合掌复白佛言        guì       贵

                 利益存亡品第七

   履            如☆泥途负于重石        lǚ        吕        不读“覆”
   慎            临终之日☆勿杀害        shèn      甚
   祭            拜☆鬼神                jì        计
   魍魉          求诸☆☆                wǎngliǎng 往两
   冥            ☆☆游神未知罪福        míng      明
   癡     痴     七七日内如☆如聋        chī       吃
   獻     献     乃至诸食未☆佛僧        xiàn      献
   懇     恳     设斋供养志心勤☆        kěn       肯

                 阎罗王众赞叹品第八

   詣     诣     俱☆忉利来到佛所        yì        意        不读“旨”
   耗            主☆鬼王                hǎo       号
   魅            主☆鬼王                mèi       妹
   祁            ☆利*王                qí        其
   那吒          阿☆☆王                nuózhā    挪渣      不读“那托”
   辭     辞     不☆劳倦                cí        词
   倦            不辞劳☆                juàn      卷
   蚖            ☆蛇蝮蝎                yuán      元
   蝮蝎  蠍蝎    蚖蛇☆☆                fùxiē     付些
   咄            ☆哉男子                duō       多         不读“出”
   攜     携     是善知识提☆接手        xí        希        也可读“协”
   邑            或城☆聚落              yì        易
   勅            ☆诸小鬼                chì       赤
   絃     弦     歌乐☆管                xián      贤
   惛            临命终时神识☆昧        hūn       荤

                 称佛名号品第九

   拘畱孫 拘留孙   ☆☆☆佛              jūliúsūn  据流损

                 校量布施功德缘品第十

   校            布施☆量功德轻重        jiào       较  此处不读“效”
   輭     软     ☆言慰谕                ruǎn       阮
   慰谕          软言☆☆                wèiyù      位雨
   廻     回     ☆向法界                huí        回

                 地神护法品第十一

   龕     龛     土石竹木作其☆室        kān        刊    不读“龙”
   豐壤  丰壤    土地☆☆                fēngrǎng   风嚷
   宅            家☆永安                zhái       斋(阳平)

                 见闻利益品第十二

   慶     庆     ☆云毫相光              qìng       擎
   衰            有五☆相现              shuāi      帅     不读“哀”
   瓔珞  璎珞    宝贝☆☆布施供养        yīngluò    英洛
   哺            或乳☆时                bǔ         捕     不读“浦”
   盞     盏     以净水一☆              zhǎn       斩
   鄭     郑     至心☆重                zhèng      正
   邊     边     见uedbet官网西甲菩萨现无☆身      biān       编
   乖            求者☆违                guāi       怪(阴平)不读“乘”
   忤            或诸横事多来☆身        wǔ         午     不读“许”
   廢     废     旋读旋忘多☆失          fèi        费

                 嘱累天人品第十三

   臾            纵发善心须☆即退        yú         于
   疫            六者疾☆不临            yì         役
   厄            八者无盗贼☆            è          遏     不读“危”

Copyright uedbet官网西甲莲社 © 2006 - 2010 dizh.com Inc. All Rights Reserved
uedbet官网西甲莲社    粤ICP备11035149号    QQ:5981951
网址    www.dizh.com    www.dizh.net
众生渡尽方证菩提    地狱不空誓不成佛